Aktuelt

Published on November 3rd, 2015 | by Anja Lindgaard Molnes

GREENSTAT VIL BYGGE FORNYBARMARKED

Av mangel på et hjemmemarked for fornybar teknologi, ønsker Greenstat å bygge opp et marked for dette fra bunnen av. Greenstat ønsker en langsiktig plan for å skape et grønnere samfunn, samt å sikre norsk industri får flere bein å stå på i framtiden.

Christian Michelsen Research (CMR) er et oppdragsbasert forskningsinstitutt på Fantoft i Bergen. Datterselskapet, CMR Prototech, ble opprettet i 1988 og er en leverandør av tekniske løsninger, produktdesign og produksjonstjenester, og jobber for en bærekraftig utvikling ved å være en pådriver av innovativ teknologi.

– CMR har drevet med forskning på fornybar energi i ganske mange år, og hovedfokusområdene har vært offshore vind, geotermi og carbon capture and storage (CCS), i tillegg til forskning på brenselceller og hydrogenteknologi, forteller Vegard Frihammer, ildsjel og leder for Greenstat.

Lite finansiering til fornybarforskning

I en industri som er både kortsiktig og flytter seg dit pengene er, har det blitt satset mindre på fornybare prosjekter og mer på olje og gass.

– Vi har sett at markedet for fornybar energi har gått ned de siste årene, slik at forskningsprogrammer har hatt problemer med å få industristøtte. Siden vi driver forskning veldig tett på industrien, blir dette svært utfordrende for oss uten finansiering fra industrien.

CMR har påtatt seg et ansvar for å peke på utfordringer innen samfunnsnyttig teknologisk utvikling, og med etableringen av Greenstat har CMR derfor valgt å lete etter løsninger på å skape et marked for fornybar teknologi.

– Greenstat har sett at både Statoil og Statkraft har valgt bort fornybarsatsningen i Norge i større grad de siste årene. Problemet er at når vi ikke får de med på laget, blir det vanskelig å få økonomisk støtte fra Forskningsrådet, Enova og Innovasjon Norge. Vi mener at det trengs flere næringsaktører som kan se muligheter i fornybar teknologisk utvikling. Dermed vil også etterspørselen etter tjenester som leveres av CMR og Prototech øke, slik at vi bidrar til å skape vårt eget marked, forklarer Frihammer.

Pådriver for det grønne skiftet

En av hoveddrivkreftene bak Greenstat er at det nesten ikke skjer noe innen fornybar energi. De ønsker at Greenstat skal være en industriell pådriver for det grønne skiftet, og mener at Norge trenger en ny aktør som kan innta rollen som Norges ”grønne lokomotiv”.

– Vi er ikke motstandere av olje- og gassaktivitet, men slik det er forventet i framtiden vil oljeutviklingen gå ned uansett hva vi gjør, for ressurstilgangen er ikke så stor som den en gang var. Utfordringen ligger i at når vi fram til nå har hatt så stor aktivitet innen olje og gass. Hvordan skal vi da klare å få i gang en fornybarsatsning? Spør Frihammer.

Han forteller videre at de fornybare løsningene kanskje ikke er lønnsomme på kort sikt, og det er vanskelig å få politikere til å investere i noe som først vil være lønnsomt lenger fram i tid og som ikke kan konkurrere med det lønnsomhetsnivået som har vært i oljebransjen.

– Ting har endret seg drastisk nå som oljeprisen har gått kraftig ned, og folk begynner å innse at man må lete etter nye løsninger. Det store spørsmålet er imidlertid hva som er det mest optimale å satse på innen fornybar teknologi. Det finnes et hav av muligheter, og det er et av de forskningsområdene Greenstat mener er det mest interessante.

Utvikling av scenariomodeller

Greenstat arbeider nå med å lage en modell som viser eksakt hvordan situasjonen innen energistatus er i Norge i dag, og basert på det skal de utvikle scenariomodeller for framtiden.

– Vi håper at dette verktøyet skal bli intuitivt og bra nok til at vi sammen med politikere og industriaktører kan bli enige om et mål eller scenario som vi har tro på at vil fungere i framtiden, og hvordan det må tilrettelegges for å nå målet. Vi har vært veldig heldige med at vi har hatt ekstremt god inntjening på olje- og gassindustrien, i tillegg til svært billig strøm. Dette er jo positivt for Norge på kort sikt, men det hindrer at vi blir stimulert til å utvikle alternative og fornybare løsninger, forteller Frihammer.

Et av Greenstats overordnede mål er å tenke langsiktig, og at alle satsninger skal kunne forsvares i et 2050-perspektiv. I et av scenariene Greenstat har laget er rammen at Norge skal ha utelukkende nullutslipp, selv om dette kanskje ikke er realistisk.

– Trendene i dette scenariet er at vi har videreutviklet vannkraften, mye desentralisert energi som sol- og vindenergi, geotermi og fjordvarme. Vi tror også at hydrogen har blitt introdusert som energibærer, i tillegg til at vi har store muligheter for å eksportere energi.

Greenstat ønsker å bruke denne kunnskapen til å finne det beste scenario som det store fellesskapet har tro på. Da vil de vite hvilke områder det bør satses på og bygge opp forskning basert på det.

– Vi ønsker å finne den beste måten vi som samfunn kan opprettholde vår velferd med et minimum av energiforbruk. Det ligger mye forskning bak å forstå det komplekse bildet som kommer til å oppstå, og der ønsker både CMR, Prototech og Greenstat å sitte på den nødvendige kunnskapen.

Hydrogen er framtiden

Frihammer avslører at Greenstat har størst tro på at utvikling innen energilagring i ulike former og nullutslippstransport vil være avgjørende i framtiden, og da vil blant annet batterier, brenselsceller og hydrogen være spesielt viktige.

– I Norge kan vi utnytte vannkraft til å produsere billig hydrogen. Først kan vi levere til hjemmemarkedet, og på sikt eksportere til andre land. Derfor er forskning på hydrogen-brenselceller vårt hovedfokusområde akkurat nå.

Når Norge først har fått opp et marked for hydrogen, vil det, etterhvert som etterspørselen etter energi fra fornybare kilder øker, også bli mulig å utvikle og satse mer på småkraftverk, vindkraft, bølge- og tidevannskraft og solenergi.

– Alt avhenger av at vi kan få markedet for fornybar energi opp og gå, og da må vi finne ut hva som er mest lønnsomt av grønne alternative energikilder. Det er først når man får de langsiktige overordnede og strategiske retningene at ting kan begynne å skje. Vi har fått økonomiske midler til å arbeide med å konkretisere disse tingene, slik at vi kan få staten med som eier i selskapet. Dette kan bidra til at Norge får et ekstra bein å stå på, og vil gi muligheter både for forskningsinstitusjoner og industrien.

 Norge blir grønn showcase-nasjon

Må vi vente til en omlegging tvinger seg fram og stole på at vi takler den på en god måte, eller kan vi ha forhåpninger om at Norge kan ligge i forkant og satse på de industrielle mulighetene som ligger i det grønne skiftet?” skriver Greenstat på sine hjemmesider.

For å gjøre Norge til en grønnere nasjon er vi ikke bare avhengige av en omstilling fra fossil til fornybar energi, men også et endret forbruksmønster blant befolkningen. Men hvorfor skal Norge gjøre noe med sitt forbruk når vi globalt sett er en så liten nasjon?

Frihammer forteller at det vil være viktig at Norge i den sammenheng skal gå fram som et godt eksempel og forbilde.

– I olje- og gassbransjen er Norge en internasjonal aktør fordi vi har hatt et sterkt hjemmemarked, og andre land ser etter Norge. Verden blir ikke reddet av at Norge minimerer utslippene sine, men verden kan bli reddet av at Norge blir en showcase-nasjon der vi viser at det er fullt mulig å ta hele verdikjeden over til nullutslipp, sier Frihammer.

Selv har Greenstat som bedrift valgt å gå fram som et godt forbilde, og håper at andre selskap etter hvert vil følge deres eksempel.

– I Greenstat er det ingen ansatte som får lov til å kjøre til jobb i fossilt kjøretøy. Du kan bruke offentlig transport, elbil, eller du kan sykle eller gå – men du skal komme deg til jobb med nullutslipp. Dette skal være en klar melding om at vi skal være annerledes og at det er fullt mulig å gjennomføre. Vi ser at unge mennesker har forståelse for dette, og det som er positivt er at vi da klarer å skape en etterspørsel og et marked for de nullutslippsløsningene vi ønsker.

Arbeidsmuligheter innen fornybarbransjen

For både nyutdannede studenter og andre som har interesse av å arbeide innen fornybarbransjen, kan det være svært vanskelig å få drømmejobben slik situasjonen er i dag.

– Finn.no en god indikasjon på hvordan markedet er, og vi har logget tall på stillinger innen fornybar energi siden sommeren 2013. Det har ligget stabilt på mellom 11 og 15 stillinger i Norge i hele den perioden, men til gjengjeld har det i samme periode vært veldig mange tilgjengelige stillinger innen petroleum. Siden antall stillinger i petroleum har gått betraktelig ned den siste tiden, burde vi bruke nedgangen som en mulighet til å bygge opp markedet i fornybarbransjen.

På Greenstat sine hjemmesider står det at det vil etableres et eget studentområde hvor studenter med relevante master- og PhD-oppgaver kan sitte og jobbe sammen med næringsaktører, samt at de ønsker å rekruttere mennesker med riktig, bærekraftig tankesett.

Selv om arbeidsmulighetene for tiden er få og fornybarmarkedet har et stort vekstpotensiale, så er Greenstats initiativ en veldig god start som på sikt kan bidra til å gjøre Norge til en grønnere nasjon.

 

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Back to Top ↑