Aktuelt

Published on January 27th, 2016 | by Tomas Hjartnes

OLJEPRISENS RINGVIRKNINGER

Norges desidert største næring er inne i en kraftig nedgangsperiode som følge av en konsekvent synkende oljepris. Den 19. juni 2014 kostet et fat olje 115 dollar, som minket med over 65 prosent til under 40 dollar fatet ved inngangen av desember 2015. Dermed er ikke prisen langt i fra finanskrisenivåene i 2008, da oljeprisen sank til 34 dollar fatet. Det store prisfallet skyldes hovedsakelig et oversvømt oljemarked, melder Camilla Viland i DNB Markets til E24.

Økonomisk vekst og olje

I over førti år med oljeproduksjon på norsk sokkel har næringen medført både opp- og nedgang i økonomien. Olje- og gassutvinningen stod, i tillegg til rørtransport, for 21 prosent av BNP i 2013 (Cappelen et. al, 2014). I følge nasjonalbudsjettet for 2014 økte oljepengebruken med 90 milliarder kroner fra 2001 til 2013. Investeringene i petroleumsnæringen økte betraktelig i 2013, og bidro til en vekst i BNP for Fastlands-Norge med en tredjedel dette året (Cappelen et. al, 2014). Dermed er det ingen overraskelse at utviklingen i oljeprisen har stor betyding for norsk økonomi. DNB Markets brer optimisme i sin rapport fra oktober hvor de påpeker oppsiden ved den synkende oljeprisen. Det er at verdien av den norske kronen svekkes og dermed bidrar til å bedre konkurranseevnene for norske bedrifter med utenlandske bedrifter. Det skjer ved at prisene på importerte varer øker, som igjen svekker marginene blant importørene.

Internasjonale impulser

Oljeprisen påvirkes av et stort internasjonalt marked med OPEC-landene og USA, med sin skiferolje, som de største aktørene. Oljeekspert og leder i Rystad Energy, Jan Rystad, påpekte tre sjokk som førte til at oljeprisen kollapset, under Dagens Næringslivs energikonferanse 4. november 2015. Rystad hevded at fallet i oljeprisen kan tilskrives USAs overskuddstilbud på skiferolje, samt Europas underskuddstilbud. I tillegg startet Saudia-Arabia en volumkrig da skiferproduksjonen skjøt i været. For 2015 har den globale produksjonen av råolje vært nær rekordhøy og forventes å øke når Iran kommer inn i markedet. I stedet for å utføre kutt i produksjon har OPEC i stedet økt riggtallet med 50 prosent, i følge Rystad. Etter OPEC-møtet 4. desember var beslutningen å opprettholde produksjonsmålet på 30 millioner fat per dag, som videre har bidratt til å holde oljeprisen nede i tiden fremover.

Oljebremsen øker ledigheten

En kraftig oljebrems har pågått det siste året på norsk sokkel som følge av den svekkede oljeprisen. De fleste oljeselskap har foretatt vesentlige kutt av bemanningen sin, og arbeidsledigheten over hele landet har fortsatt å øke. Blant annet viste tallene fra Statistisk Sentralbyråd fra november 2015 at 127.000 nordmenn var uten jobb, som tilsvarer en ledighet på 4,6 prosent. Det den høyeste ledigheten landet har sett på ti år, og NAV venter en ytterligere økning til neste år.

Nedgangen ført til at over 26.000 oljejobber er blitt borte, og i oljebransen har antallet ledige stillinger blitt halvert sammenlignet med i fjor, melder DNB Markets. Med 51.800 ledige stillinger i tredje kvartal i år, finnes det 2.900 færre stillinger fra samme kvartal i fjor. I oljebransjen har antall stillinger blitt redusert fra 1.200 til 600 siden i fjor, og antallet i industri har gått ned fra 2.800 i fjor til 1.700 i år. Gjennom hele 2015 har arbeidsledigheten steget, med en anslått økning til fem prosent i 2016, i følge E24.

Siden slutten av 2015 har Statoil fjernet over 1300 arbeidsplasser og planlegger ytterlige kutt av 1500 ansatte i 2016. I midten av desember annonserte Statoil, for første gang i historien, at de ville tilby samtlige av sine 20.000 ansatte sluttpakker fra januar 2016, i følge E24. Men selv om det kuttes stillinger i Norge søker de fortsatt etter billigere arbeidskraft i Storbritannia.

Søkere til petroleumsstudiet

Bekymringer for jobbutsiktene svekker søkertallene på petroleumslinjen over hele landet. Det viser statistikken fra Samordan opptak, hvor bachelorprogrammet i petroleum og prosessteknologi på UiB stupte med 66 prosent i 2015 fra året før. For tilsvarende periode har antall søkere for NTNU minket med 73 prosent og UiS hadde en nedgang på 43 prosent. På landsbasis var nedgangen i søknadstallene til petrolumsstudier på omlag 57 prosent. Om denne trenden fortsetter kan det føre til full stopp i rekrutteringen for petroleumsfaget. Her mener Tekna-president Lise Lyngsnes at studentene tenker for kortsiktig, i følge Teknisk Ukeblad. Videre henviser hun til at situasjonen kan forbedre seg i løpet av studietiden, og man vil få behov denne kompetansen i fremtiden. Lyngsnes påpeker at oljeselskapene ikke bare burde kommunisere krisetilstander ettersom de har et ansvar for å holde på optimismen blant søkere, og hindre at man mister en generasjon av fremtidige oljeansatte.

Behov for omstilling

I en nylig publisert rapport fra “International Research Insitute of Stavanger” (IRIS), ble det avdekket at ved utgangen av 2014 var 330.000 ansatte i Norge direkte eller indirekte knyttet til oljebransjen. De indirekte jobbene refererer til jobber som står for generell leveranse av varer og tjenseter (hotell, transport, finans osv.) til oljebransjen. Sjeføkonom Steinar Juel i Nordea Markets meldte til E24 at det i verste fall kan kuttes mellom 50.000 til 100.000 jobber av de petroleumsrelaterte yrkene i tiden fremover. Videre påpeker han at fokus ikke bør ligge på hvor mange jobber som blir borte isolert sett, men hvor mange jobber som kan overføres til andre næringer.

Det er på tide for petroleumsingenørene, som hele tiden jobber med omstilling, til å omstille seg og søke nye jobber i andre sektorer, melder president for “Norges Ingeniør og Teknologiorganisasjon” (NITO), Trond Markussen til Dagens Næringsliv. Spesielt sikter han til godt voksne ingeniører. som søker jobber for første gang ettersom de fikk jobb et halvt år før de var ferdige med utdannelsen. Disse må bli flinkere til å fremheve den overførbare kompetansen de allerede har slik at den kan brukes videre på andre områder. I juni 2015 gjorde NITO en undersøkelse blant sine medlemmer og spurte om de var åpne for å ta ikke-relevante jobber i et presset jobbmarked, noe 73 prosent sa seg villig til å gjøre.

Utsiktene i petroleumsrelaterte virksomheter er mørke, men eksperter hevder til tross for dette at andre sektorer vil vokse i løpet av 2016. Statistikk fra NAV viser at ledigheten er lavest innen undervisning og akademiske yrker, og derimot høyest for ingenør og ikt-fag hvor økningen er på 69 prosent siden desember 2014. Sjefanalytiker, Erik Bruce i Nordea Markets fremhever at oljeprisen har sørget for at en svak krone fører til vekst i andre næringer, som for eksempel reiseliv og tradisjonell eksport, hvor det kan bli lettere å skaffe seg jobb fremover. Integrering av flyktninger vil også øke antallet arbeidsplasser for pedagoger og annen kompetanse for å håndtere asylsøkere, i følge direktør i Statistisk Sentralbyråd, Christine Meyer. Videre mener hun at det også vil utløse behov for utbygging av boliger og anlegg for å bosette flyktninger.

Helse- og omsorgssektoren er det et stort behov for arbeidskraft med lav ledighet, i følge arbeids- og velferdsdirektør i NAV, Sigrun Vågengs interjuv med DN. Dette er stillinger som ikke vil kreve toppkompetanse på master eller doktornivå. Videre påpeker hun at det fortsatt vil være et stort behov for lærer og førskolelærere. Eksportnæringen og varehandelen er områder som for tiden gjør det bra, i følge Vågeng. Samtidig venter hun at bygg- og anleggsbransen vil få et større behov for arbeidskraft som følge av økte investeringer i samferdsel og boliger.

 Etter endt utdanning som petroleumsgeolog ved UiS innså Elisabeth Johansen (26) at det var på tide å tenke nytt om karriereplanene. Ved å vurdere hvordan hun best skulle få utnyttet oljeutdannelsen landet hun til slutt på læreryrket, forteller hun til Dagens Næringsliv. Tilsvarende gjaldt petroleumsingeniør Eric Ordaz (28), som heller ikke fikk napp før studiet var avsluttet, og tok seg derfor jobb som lærer i realfag på videregående skole. Nå vil regjeringen gi flere ingeniører mulighet til å bli lærere i skolen. Fra våren 2016 har regjeringen valgt å opprette 350 nye studieplasser ved praktisk pedagogisk utdanning (PPU). Det er spesielt søkere med utdaning i matematikk, naturfag eller teknologi og som har erfaring fra områder med økende ledighet, som prioriteres.

 Fremtidige prognoser og fornybar satsning

I en ny utgave av “World Energy Outlook 2015” melder International Energy Agecy at oljeprisen vil ta seg opp til 80 dollar fatet innen 2020 med en ytterligere økning deretter. Anslaget er basert på at etterspørselen etter råolje vil ta seg opp innen 2020. Samme rapport melder at det vil forekomme et skifte mot energiforsyning med lavere karboninnhold ettersom olje og gass blir mer kostbart å utvinne og investeringskostnadene i fornybare prosjekter fortsetter å falle.

Når det gjelder satsning på fornybar energi, har Statoil tatt en investeringsbeslutning om å bygge ut verdens første vindpark utenfor kysten i Skottland, i følge Statoils nettside. Parken vil være i stand til å levere strøm til om lag 20.000 hjem på fastlandet, og skal etter planen starte i 2017. Foreløpig har de utlyst 12 stillinger for ingeniører til å jobbe med prosjektet. Slike stillinger vil nok øke kraftig under omstillingen. Hvor mye av den gamle næringen, da spesielt personell, som blir overført til den nye vil bare tiden vise.

 

 


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Back to Top ↑