Fakultetet

Published on May 9th, 2016 | by ANJA LINDGAARD MOLNES

NÅ KAN DET BLI SLUTT PÅ KONTEEKSAMEN

Institutt for geovitenskap (GEO) har nylig lagt fram et forslag om å endre reglementet for tidligeksamener. Realistutvalget (RU) stiller seg svært kritiske til forslaget, og mener det er viktig at forslaget blir nedstemt og at en reduksjon i studietilbud ikke er veien å gå for å spare penger.

På samtlige av MN-fakultetets institutter kan alle studenter som av ulike årsaker ønsker et nytt forsøk på å ta eksamen gjøre det påfølgende semester. Tidligeksamen, eller konteeksamen, kan gjennomføres inntil tre ganger i hvert enkelt emne. Reglene per i dag sier at studentene har rett til å gjennomføre tidligeksamen senest i mars for vårsemesteret, og oktober for høstsemesteret. Nå ønsker imidlertid GEO å endre reglementet for tidligeksamen, slik at kun studenter med gyldig fravær eller studenter som strøk i faget kan benytte seg av tilbudet om tidligeksamen.

I høringssaken fra GEO står det følgende:
Ordningen ved MN/UiB var ment å forhindre at studenter melder seg opp i samme emne flere ganger, og dermed opptar plassen til en student med normal studieprogresjon, samt å gi studenter en rask mulighet til å forbedre et svakt eksamensresultat uten at studieprogresjonen ble skadelidende.

Før forslaget behandles i Studiestyret ønsker fakultetet å belyse saken grundig og ber instituttene om å vurdere forslaget fra GEO, og argumentere for og i mot å fjerne ordningen med tidlig eksamen.
En eventuell regelendring kan ikke innføres før høst 2017.

Større innsats fra starten
GEO argumenterer for endringen i ordningen med blant annet at flere studenter uteblir fra undervisning i forberedelsestiden rundt tidligeksamen, og at dette saborterer undervisningen. GEO peker også på at flere studenter legger opp til å benytte seg av tilbudet om tidligeksamen allerede før ordinær eksamen, og at de ved å begrense dette tilbudet kan motivere studentene til å investere større innsats i faget fra starten.

I tillegg belyser de at en av konsekvensene av at studentene har mulighet til å ta eksamen om igjen flere ganger er at flere studenter får bedre karakterer. Konsekvensene av dette er at snittet for opptak til masterprogrammet øker, og en stor andel studenter kommer dermed ikke inn på første forsøk og må bruke mye tid og energi på å forbedre karakterer.

Tidligeksamen øker utgifter
Det framkommer også av høringssaken at det i forbindelse med tidligeksamen brukes store ressurser blant undervisere og sensorer, både tidsmessig og økonomisk. Studentene kan ta eksamen i et emne inntil tre ganger, som igjen kan klages på. I tillegg har ønskene om karakterbegrunnelse økt betraktelig de siste årene, og mengden klagesaker likeså. Å avskaffe ordningen med tidligeksamen vil dermed bidra til å redusere utgifter og spare forskere for mye ekstraarbeid.

Kritikkverdig
Forslaget falt ikke i god jord hos alle, og både studentene ved fakultetet og RU stiller seg skeptiske til å avvikle tidligeksamen. Roymond Olsen, leder i RU, mener det er kritikkverdig at GEO bruker økning i ønsker om begrunnelse som argument for å avskaffe ordningen.

– Det at institutt for geovitenskap bruker et argument som står oppført som studentenes krav i universitets- og høyskoleloven er etter vår mening kritikkverdig. Man lærer best av feilene sine, og det burde derfor være automatisk å få begrunnelse på eksamen, ikke motsatt.

Lite gjennomtenkt
I tillegg vektlegger Olsen at det finnes andre løsninger på problemene GEO mener oppstår i forbindelse med at studenter tar tidligeksamen. Det at studenter uteblir fra ordinær undervisning kan løses ved å gi studentene et tilbud de ikke kan utebli fra.

– En trend innenfor høyere utdanning er å ha kontinuerlig vurdering av studentene gjennom semesteret, for blant annet å unngå en avsluttende skriftlig eksamen på 6 timer. Hvis GEO ønsker å redusere studietilbudet med bakgrunn i at studentene nedprioriterer andre emner i eksamensperioden, vil ikke dette bli noe bedre i tiden som kommer. En mer ønskelig løsning vil være å gi studentene undervisning de selv velger å gå på fordi de får noe ut av det. Uheldigivs er det alt for mange monolog-forelesninger som tilhører fortiden.

For stor arbeidsmengde
RU påpeker også at tilbudet om tidligeksamen ikke nødvendigvis er årsaken til at flere sutdenter ikke investerer nok innsats i faget fra starten av. De mener at dette problemet kan stamme fra at emneansvarlige ikke evner å dimensjonere emnene til 10 studiepoeng, og at dette medfører at noen fag blir så arbeidskrevende at studentene velger å nedprioritere et av fagene, og dermed benytter seg av tidligeksamen i stedet.

– Gjennomsnittlig studieprogresjon på mat-nat ligger på 40 studiepoeng per år. Tidligeksamen fungerer som et fallnett, og gir en forsikring om et nytt forsøk uavhengig av prioritering i løpet av semesteret eller humør på avsluttende eksamensdagen. I GEO sitt forslag vil ikke studenter med en dårlig dag kunne kvalifisere til et nytt forsøk. Det faktum at alt for mange emneansvarlige ikke dimensjonerer emnet sitt til ca 13 timer arbeid i uka er også et problem når studenter skal balanse privatliv, studieliv og verv.

De belyser også at det å ha et tilbud om tidligere eksamen gjør at studenter som velger å ta studiepoeng utover normert studieprogresjon også har en mulighet til å redusere arbeidsbelastningen i eksamensperioden ved å gjennomføre noen eksamener midt i semesteret.

Klart nei til forslaget
RU mener også at det er positivt at studenter har mulighet til å ta tidligeksamen, da dette kan innebære at enda flere får mulighet til å søke seg inn på et masterprogram. Dette fører til at fakultetet mottar mer penger, og dermed faller GEOs økonomiske argumenter bort.

– Det er forståelig at det kan være vanskelig å få det økonomiske til å gå opp. Tidligeksamen koster penger, men det blir feil å kutte ned på studenttilbudet for å redusere utgifter. Det er i tillegg for lite fokus på at forskerne også skal være undervisere. Retorikken til geo om å “spare forskere for ekstraarbeid” gjør ikke saken noe bedre. Det er viktig å huske at UiB skal utdanne morgendagens forskere, og da må studentene ha midlene og sikkerheten som trengs for å fullføre utdanningen sin, avslutter Olsen.

 

Tags: , , , , , , , , , , ,


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Back to Top ↑