Aktuelt

Published on January 31st, 2018 | by Anja Lindgaard Molnes

PIONÉRNASJONEN – ET LAND AV ENERGIMULIGHETER

Først publisert i programmet til energikonferansen Vi må snakke om i morgen, 29. januar 2018.

”Ren energi til alle” lyder FNs bærekraftsmål nummer 7. I dag lever 1.3 milliarder mennesker uten tilgang på elektrisitet, og befolkningstallet forventet å stige fra 7.6 til 9 milliarder innen 2040. Å levere moderne og bærekraftige energitjenester til hele verdens befolkning er kanskje en av de største utfordringene vi står overfor i dag, og det vil kreve store investeringer i energiinfrastruktur og teknologi for å nå dette målet. Men er det virkelig oppnåelig, og hvilken rolle vil Norges bidrag spille?

Norge er et land av eksepsjonelle energimuligheter, og vi har i tillegg et enestående potensial til å utnytte fornybare ressurser som vind, bølger og sol.

Fra vi fikk vårt første vannkraftverk i 1870 til oljeeventyret så dagens lys hundre år senere, har Norge gått foran som en ledende energinasjon. Norge er et land av eksepsjonelle energimuligheter, og vi har i tillegg et enestående potensial til å utnytte fornybare ressurser som vind, bølger og sol. Økonomisk er vi også i en unik posisjon: med store verdier i oljefondet, robuste statsfinanser og det nylig opprettede investeringsfondet for fornybar energi, Fornybar AS, ligger forholdene godt til rette for at Norge kan bli en pionérnasjon for omstillingen til en sikker, rettferdig og ren energi.

Klimaendringene vi opplever i dag gjør at stadig flere argumenterer for at vi må satse på fornybar energi, og at tiden er inne for en utfasing av de fossile energikildene. I en ny rapport påpeker International Renewable Energy Agency (IRENA) at fornybare energikilder vil være konkurransedyktige med de fossile innen 2020, og flere steder i verden utkonkurrerer allerede solceller og vindkraft den fossile kraftproduksjonen. Spørsmålet er om en storsatsing på fornybar energi vil kunne kompensere for en utfasing av olje, kull og gass, og være tilstrekkelig verdiskapende til å bli økonomisk bærekraftig for verdenssamfunnet?

Spørsmålet er om en storsatsing på fornybar energi vil kunne kompensere for en utfasing av olje, kull og gass, og være tilstrekkelig verdiskapende til å bli økonomisk bærekraftig for verdenssamfunnet?

Samtidig arbeides det for å øke produksjonen i petroleumssektoren – bare slik vil vi klare å supplere nok energi til den stadig økende verdensbefolkningen. Særlig vektlegges det at gass, den mest miljøvennlige av de fossile energikildene, vil være et lysende håp for en renere energiframtid, noe som støttes godt opp i de årlige rapportene til Det internasjonale energibyrået (IEA). Mange argumenterer for at gass vil fungere som en bro over til en fornybar energiframtid, men i boken De Beste Intensjoner påpeker Anne Karin Sæther at vi også risikerer å låse oss inne i en annen fossil infrastruktur. Gass kan dermed bli et hinder for den videre utviklingen av fornybar energi.

En irreversibel fornybarrevolusjon er i gang, noe som også vises igjen i den kraftige framveksten av fornybarbedrifter.

Vi trenger nye, smarte og energieffektive energiløsninger som skal lede veien mot en bærekraftig energiframtid med flere grønne arbeidsplasser. En irreversibel fornybarrevolusjon er i gang, noe som også vises igjen i den kraftige framveksten av fornybarbedrifter.Bare i Norge finnes det i dag 1800 bedrifter som jobber med miljøvennlig energi.  Samtidig er det viktig at vi tar med oss oljeindustrien inn i framtiden på en bærekraftig måte, og utviklingen av renere teknologi for fossilt brensel vil være essensielt. Oljeindustrien står i en særstilling når det gjelder kunnskap, teknologisk kompetanse og innovasjon og kan – med et langsiktig, strategisk veivalg – innta en ledende rolle i energiomstillingen.

Hvordan verdens energisamfunn vil utvikle seg de kommende årene vil være avgjørende for å nå FNs bærekraftsmål. Norge har nå muligheten til å gå foran som en pådrivernasjon for en grønn og innovativ energiomstilling, og øke eksporten av fornybar energi. Med riktig satsing og god tilrettelegging kan vi også bli en verdensledende eksportnasjon av bærekraftig teknologi og kompetanse.

 

Illustrasjonsbilde: statkraft.no

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Back to Top ↑