Aktuelt

Published on January 31st, 2018 | by Anja Lindgaard Molnes

Kan Norge bane vei mot en grønnere energiframtid?

Først publisert i programmet til energikonferansen Vi må snakke om i morgen, 29. januar 2018.


”Ren energi til alle”, lyder FNs bærekraftsmål nummer 7. I dag lever 1.3 milliarder mennesker uten tilgang til elektrisitet, og befolkningstallet er forventet å stige fra 7.6 til 9 milliarder innen 2040. Å levere moderne og bærekraftige energitjenester til hele verdens befolkning er kanskje en av de største utfordringene vi står overfor i dag, og det vil kreve store investeringer i energiinfrastruktur og disruptiv teknologi for å nå dette målet. Men er det virkelig oppnåelig, og hvilken rolle vil Norges bidrag spille?

Norge er et land av eksepsjonelle energimuligheter, med et enestående potensial til å utnytte fornybare ressurser som vind, bølger og sol.

Fra vi fikk vårt første vannkraftverk i 1870 til oljeeventyret så dagens lys hundre år senere, har Norge gått foran som en ledende energinasjon. Norge er et land av eksepsjonelle energimuligheter, med et enestående potensial til å utnytte fornybare ressurser som vind, bølger og sol. Økonomisk er vi også i en unik posisjon: med store verdier i oljefondet, robuste statsfinanser og det nylig opprettede investeringsfondet for fornybar energi, Fornybar AS, ligger forholdene godt til rette for at Norge kan bli en pionérnasjon for omstillingen til sikker, rettferdig og ren energi.

Klimaendringene vi opplever i dag gjør at stadig flere ser behovet for å satse mer på fornybar energi, og at tiden er inne for en utfasing av de fossile energikildene. I en ny rapport påpeker International Renewable Energy Agency (IRENA) at fornybare energikilder vil være konkurransedyktige med de fossile innen 2020, og at solceller og vindkraft flere steder i verden allerede utkonkurrerer den fossile kraftproduksjonen på pris. Spørsmålet er om en storsatsing på fornybar energi vil kunne kompensere for en utfasing av olje, kull og gass, og være tilstrekkelig verdiskapende til å bli økonomisk bærekraftig for verdenssamfunnet?

Spørsmålet er om en storsatsing på fornybar energi vil kunne kompensere for en utfasing av olje, kull og gass, og være tilstrekkelig verdiskapende til å bli økonomisk bærekraftig for verdenssamfunnet?

Paradoksalt nok arbeides det samtidig for å øke produksjonen i petroleumssektoren – bare slik vil vi klare å supplere nok energi til den stadig voksende verdensbefolkningen. Særlig vektlegges det at gass, den mest miljøvennlige av de fossile energikildene, vil være et lysende håp for en renere energiframtid, noe som støttes godt opp i de årlige rapportene til Det internasjonale energibyrået. Mange argumenterer for at gass vil fungere som en bro over til et grønnere energisamfunn, men i boken De Beste Intensjoner påpeker Anne Karin Sæther at vi heller risikerer å låse oss inne i en annen fossil infrastruktur enn den vi har i dag. Gass kan dermed bli et hinder – ikke en pådriver – for den videre utviklingen av fornybar energi.

En irreversibel fornybarrevolusjon er i gang, noe som også vises igjen i den kraftige framveksten av fornybarbedrifter.

Vi trenger nye, smarte og energieffektive løsninger som skal lede veien mot en bærekraftig energiframtid med flere grønne arbeidsplasser. En irreversibel fornybarrevolusjon er i gang, noe som vises igjen i den kraftige framveksten av fornybarbedrifter på verdensbasis – bare i Norge finnes det i dag 1800 bedrifter som jobber med miljøvennlig energi. Samtidig er det viktig at vi tar med oss oljeindustrien inn i framtiden på en bærekraftig måte, og utviklingen av renere teknologi for fossilt brensel vil være essensielt for at dette skal la seg gjøre. Oljeindustrien står i en særstilling når det gjelder kunnskap, teknologisk kompetanse og innovasjon og kan – med et langsiktig, strategisk veivalg – innta en ledende rolle i energiomstillingen.

Hvordan verdens energisamfunn vil utvikle seg de kommende årene vil være avgjørende for å nå FNs bærekraftsmål og klimamålene vi forpliktet oss til da vi signerte Parisavtalen i 2016. Norge har nå muligheten til å gå foran som en pådrivernasjon for en bærekraftig og innovativ energiomstilling, og med riktig satsing og god tilrettelegging kan vi bli en verdensledende eksportnasjon av bærekraftig teknologi og kompetanse slik at andre land kan følge i våre grønne fotspor.

 

Illustrasjonsbilde: statkraft.no

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Back to Top ↑