Fakultetet

Published on September 15th, 2016 | by Peter Aarrestad Time

MERITTERINGSORDNING FOR FORELESERE SKAL ØKE STUDIEKVALITETEN

For ansatte ved utdanningsinstitusjonene har undervisning blitt nedprioritert til fordel for å levere forskning av god kvalitet. Gjennom en ny pedagogisk meritteringsordning skal undervisere nå motiveres til å utvikle og øke kvaliteten på egen undervisning.

På fakultetstyremøtet 16. juni i år ble det lagt fram et forslag om å etablere en meritteringsordning for fremragende undervisere, i tillegg til et Pedagogisk Akademi ved fakultetet. Dette er et tiltak som skal iverksettes for å øke undervisernes fokus på undervisning, og fremme og utvikle studentenes læring.

ØKT KOMPETANSENIVÅ FOR UNDERVISERE
Kvalitetsarbeid i utdanningene består av og sikres gjennom en rekke mekanismer og komponenter, og det stilles krav til en pedagogisk basiskompetanse som alle vitenskapelig ansatte ved utdanningsinsitusjonene skal ha. Pedagogisk basiskompetanse omfatter blant annet evnen til å planlegge og variere undervisning, identifisere utfordringer og gjennomføre utviklingsarbeid, samt å dokumentere og vurdere erfaringer og resultat fra egen undervisning.

Det har derfor vært etterlengtet med et system som støtter opp om de vitenskapelig ansatte sin undervisningskompetanse. Pedagogisk merittering skal være en frivillig ordning for å få vurdert undervisningskompetansen sin til et høyere nivå enn pedagogisk basiskompetanse.

INVESTERER I UTDANNINGKVALITET
Et vedlegg i referatet fra Studiestyrets møte 8. juni beskriver innføringen av meritteringsordningen som følger:
Ved å innføre en slik meritteringsordning ved MN-fakultetet gis det økt fokus til systematisk og målrettet arbeid for utdanningskvaliteten og for å bygge en kollegial undervisningskultur på fakultetet. Undervisere og studenter, nå og i fremtiden, skal gis et klart signal om at MN-fakultetet er opptatt av studentenes læring og av en kollegial lærerkultur, og at vi investerer i utdanningskvalitet.

I samme vedlegg står det at innsats og kvalitet i undervisning synliggjøres og anerkjennes i form av undervisningspriser. Blant annet har Realistutvalget en årlig utdeling av den etter hvert så prestisjetunge undervisningsprisen, som har blitt tildelt særs dyktige undervisere siden 1996. Hvert programområde fra instituttene kan nominere én kanditat etter innspill fra studentene ved deres respektive institutter. Prisen deles ut hver høst, og går til en underviser som har undervist emner ved MatNat forrige akademiske år

HOVEDFOKUS PÅ FORSKNING
I en resolusjon vedtatt på Norsk Studentorganisasjons (NSO) landsmøte kommer det fram at det ved utdanningsinsitusjonene har blitt stadig viktigere for vitenskapelig ansatte å ha god forskingskompetanse. Det blir stilt skyhøye krav til å levere forskning av god kvalitet, noe som har gått på bekostning av studentenes undervisningskvalitet.

Kunnskapsdepartementet har fastslått at forsking og undervisning skal være sidestilt, og det er derfor paradoksalt at undervisere ikke belønnes for god undervisning, mens å være en dyktig forsker både fører til stillingsopprykk og høyere status. I dagens system får forskere
publiseringspoeng, som igjen henger tett sammen med finansieringsordningen i sektoren.

FREMRAGENDE UNDERVISER
I fakultetsstyresaken framkommer det at etableringen av en slik ordning vil fakultetet tilføre kvalitetsarbeidet en ny komponent som vil gi den pedagogiske kompetansegraden Fremragende Underviser. Meritteringsordningen vil gi underviseren økonomisk kompensasjon, og skal belønne undervisere som systematisk og over tid har arbeidet for å fremme og utvikle studentenes læring.

Både instituttlederne og Studiestyret støtter etableringen av meritteringsordningen, som skal innføres bredt ved institusjonen. Ordningen, som er frivillig, er godt utprøvd ved andre institusjoner, og i første omgang en prøveordning for en fem års periode.

Tags: , , ,


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Back to Top ↑